Vedtægter

Love

 

 • 1. NAVN OG HJEMSTED:

 

 1. Foreningens navn er Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening, og dens hjemsted er Åby Bibliotek.

 

 • 2. FORMÅL:

 

 1. Foreningens formål er på et upolitisk grundlag at udbrede kendskabet til områdets historie og kulturhistoriske værdier.

 

 1. Foreningen virker også som støttekreds for Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Arkiv.

 

 1. Foreningen kan virke for udbygning af samarbejde mellem historisk interesserede enkelt personer, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

 

 • 3 MEDLEMMER:

 

 1. Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

 

 • 4. GENERALFORSAMLING:

 

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april.

 

 1. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved annoncering i de lokale blade og/eller ved direkte skriftlig henvendelse til medlemmerne. I indkaldelsen skal dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen angives.

 

 1. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om årets forløb.
 3. Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Arkivs virksomhed.
 4. Regnskab (årsregnskab med status)
 5. Arbejdsplan, budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

 

 1. Forslag til pkt. 7 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen

 

 1. Generalforsamlingen skal tage stilling til, om den kan godkende beretningen og regnskabet.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, inden en måned efter begæring herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldes med to ugers varsel med motiveret dagsorden.

 

 1. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 • 5. BESTYRELSEN:

 

 1. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

Desuden vælges der to suppleanter og to revisorer samt en revisorsuppleant.

 

 1. Valgene gælder for to år. Lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, ulige år 2. Hvert år er også en suppleant og en revisor på valg. Genvalg kan finde sted.

 

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

 

 1. Arkivlederen anbefales af bestyrelsen og godkendes efter de retningslinier der fremgår af vedtægterne for foreningen "Lokalarkiverne i Århus Kommune", vedtaget af Arkivudvalget 19. juni 1995 og godkendt af hhv. Århus Byråd 6. december 1995 og Sammenslutningen af Lokalarkiver 27. marts 1996, eller efter de til enhver tid gældende regler.

 

 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Økonomi: Kassereren kan disponere alene over driftskontoen.

 

 1. Ved overdragelse og/eller pantsætning af foreningens ejendom tegnes foreningen af et flertal af dennes bestyrelse i forening.

 

 • 6. KONTINGENT:

 

 1. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

 

 • 7. REGNSKAB:

 

 1. Foreningens regnskabsår går fra l. marts til 28. (29.) februar det følgende år. I 1997-98 dog fra 1. januar 1997 til 28. februar 1998.

 

 1. Foreningens midler anbringes på betryggende vis.

 

 • 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 

 1. Foreningens love kan kun ændres, når en ordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer vedtager et forslag, angivet i indkaldelsen og eventuelt ændret på generalforsamlingen.

 

 • 9. OPLØSN1NG:

 

 1. Beslutning om foreningens ophævelse er kun gyldig, når den vedtages enslydende af to generalforsamlinger med 5/6 af de afgivne stemmer.

 

Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst to ugers og højst tre ugers mellemrum.

 

 1. Foreningens formue skal i tilfælde af dens ophævelse anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formal. De i stk. l nævnte generalforsamlinger træffer enslydende beslutninger om den konkrete anvendelse af formuen.

 

 

Ovenstående er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. oktober 1988 og ændret på generalforsamlingen den 10. marts 1997.

Niels Høyer, formand

 

Ovenstående er ændret på generalforsamlingen den 18. august 2021. Tilføjet linje 3 til § 5, stk. 5.

Gunner Rosenstedt Nielsen, formand